Contact Instellingen Afdrukken Link delen Word docx Info
Vorige dag
Vandaag
Kalender
Volgende dag
Openingstekst
Openingsriten
Lofzang
Openingsgebed
Eerste lezing
Antwoordpsalm
Tweede lezing
Sequentie
Vers voor het Evangelie
Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.
Zuiver mijn hart en mijn lippen, almachtige God, opdat ik uw heilig Evangelie waardig mag verkondigen.
Evangelie
Mogen door de woorden van het Evangelie onze zonden worden uitgewist.
Homilie
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. allen: Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.
Gezegend zijt Gij, Heer, God van al wat bestaat: uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, en het werk van mensenhanden. Het zal voor ons worden tot brood van eeuwig leven. allen: Gezegend zij God in alle eeuwen.
Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven.
Mogen wij door dit mysterie van water en wijn deel krijgen aan de goddelijkheid van Hem die ons menselijk bestaan heeft willen delen.
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. allen: Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.
Gezegend zijt Gij, Heer, God van al wat bestaat: uit uw milde hand hebben wij de wijn ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijnstok, en het werk van mensenhanden. Hij zal voor ons worden tot drank van eeuwig leven. allen: Gezegend zij God in alle eeuwen.
In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor U aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen.
In een geest van nederigheid en met een rouwmoedig hart vragen wij U, Heer: aanvaard ons. Moge het offer dat wij U heden brengen, Heer God, genade vinden in uw ogen.
Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid.
Was mijn ongerechtigheid van mij af, Heer, en reinig mij van mijn zonde.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
Prefatie
Heilig, heilig
Eucharistisch gebed
Onze Vader
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. allen: Amen.
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; en schenk haar naar uw wil vrede en eenheid. Gij, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. allen: Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u. allen: En met uw geest.
De vrede van de Heer zij altijd met u. allen: En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
Lam Gods
Lichaam en Bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven.
Deze vermenging van het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus die wij gaan ontvangen, schenke ons het eeuwige leven.
Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, Gij hebt in de heilige Geest de wil van de Vader volbracht en door uw sterven de wereld tot nieuw leven gewekt. Verlos mij door uw heilig Lichaam en Bloed van elk kwaad, van alle ongerechtigheid. Geef dat ik nooit de weg van uw geboden verlaat, nooit word gescheiden van uw liefde. ofwel: Heer Jezus Christus, laat het delen in uw Lichaam en Bloed voor mij geen vonnis zijn, en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel en mij geneest van alle zwakheid.
Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, Gij hebt naar de wil van de Vader en in de kracht van de Heilige Geest door uw dood de wereld ten leven gewekt. Bevrijd mij door uw allerheiligste Lichaam en Bloed van al mijn ongerechtigheden en alle kwaad. Geef dat ik altijd aan uw geboden gehecht blijf en sta niet toe dat ik ooit van U gescheiden word. ofwel: Heer Jezus Christus, moge het ontvangen van uw Lichaam en Bloed voor mij geen vonnis zijn en geen veroordeling, maar laat het, door uw liefdevolle barmhartigheid, tot bescherming en genezing zijn van mijn geest en lichaam.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van het Lam.
allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.
allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn ziel zal gezond worden.
Het Lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven.
Het Bloed van Christus beware mij tot eeuwig leven.
Communievers
Heer, laat ons in een zuiver hart opnemen wat wij met de mond hebben genuttigd. Laat de gave die wij hier ontvangen hebben een middel tot heil zijn voor de eeuwigheid.
Heer, laat ons in een zuiver hart opnemen wat wij met de mond hebben genuttigd; en laat de gave die wij in dit tijdelijk leven hebben ontvangen, ons voor eeuwig tot geneesmiddel zijn.
Gebed na de Communie
Slotriten
Concordat cum editione approbata
Harlemi, 2 octobris 2021
+Johannes Hendriks

in memoria Ss. Angelorum Custodum