Contact Instellingen Afdrukken Link delen Word docx Info
Contact
Via dit formulier kunt u vragen stellen over de werking van de app, problemen melden en suggesties doen voor verbeteringen of nieuwe mogelijkheden.

Naam:

E-mailadres:

Onderwerp:

Omschrijving:

Instellingen
Tekstgrootte
Klein Groot
In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Tonen/verbergen van onderdelen









Scherm aan laten
Deze functie voorkomt dat het scherm na enige tijd uit gaat om de accu te sparen.

App reset
Met onderstaande knop worden alle instellingen van de app gereset.

Info
Missaal-app versie 1.0
Deze app wil alle gebeden en lezingen van de Eucharistieviering gemakkelijk toegankelijk maken. In deze eerste versie zijn de belangrijkste teksten en functies beschikbaar.
De site kan als webapp worden geïnstalleerd door in het menu van de browser te kiezen voor "Zet op beginscherm" of "Toevoegen aan startscherm".

In de komende versies zal het volgende worden toegevoegd:

U kunt contact opnemen met de ontwikkelaar via het contactformulier.
Vorige dag
Vandaag
Kalender
Volgende dag
Openingstekst
Openingsriten
Lofzang
Openingsgebed
Eerste lezing
Antwoordpsalm
Tweede lezing
Sequentie
Vers voor het Evangelie
Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.
Evangelie
Mogen door de woorden van het evangelie onze zonden worden uitgewist.
Homilie
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. allen: Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.
Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven.
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. allen: Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.
In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor U aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen.
Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid.
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven
Prefatie
Heilig, heilig
Eucharistisch gebed
Onze Vader
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: `Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u', let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. allen: Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u. allen: En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
Lam Gods
Lichaam en Bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven.
Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, Gij hebt in de heilige Geest de wil van de Vader volbracht en door uw sterven de wereld tot nieuw leven gewekt. Verlos mij door uw heilig Lichaam en Bloed van elk kwaad, van alle ongerechtigheid. Geef dat ik nooit de weg van uw geboden verlaat, nooit word gescheiden van uw liefde. ofwel: Heer Jezus Christus, laat het delen in uw Lichaam en Bloed voor mij geen vonnis zijn, en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel en mij geneest van alle zwakheid.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.
Het Lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven.
Het Bloed van Christus beware mij tot eeuwig leven.
Communievers
Heer, laat ons in een zuiver hart opnemen wat wij met de mond hebben genuttigd. Laat de gave die wij hier ontvangen hebben een middel tot heil zijn voor de eeuwigheid.
Gebed na de Communie
Slotriten
Concordat cum editione approbata
Harlemi, 2 octobris 2021
+Johannes Hendriks

in memoria Ss. Angelorum Custodum

Beheer

Keuze misonderdelen opslaan op server

Replace