Getijden voor de overledenen
Voor meerdere overledenen

Middaggebed

Openingsvers

God, kom mij te hulp.Heer, haast u mij te helpen.Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.Zoals het was in het begin en nu en altijden in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Hymne

Johannes geeft Gij bij uw dood
de Maagd tot moeder die hem troost.
Geef dat zij ook bij ons mag zijn
in onze laatste nood en pijn.
O Heer, maak Gij ons sterven goed,
geef dat ter wille van uw bloed
de droefheid om de harde dood
verkeert in vreugde levensgroot.
O Heer, zie deze mensen aan
die nu van ons zijn heengegaan,
dan brengen zij U eeuwig eer
en kennen dood noch tranen meer.

Psalmodie

Ant: God, sta mij bij met uw Naam, bevrijd mij door uw kracht.

Psalm 70 (69)

Bede om hulpHeer, red ons, wij vergaan (Mt. 8, 25).
2Mijn God, kom mij te hulp, Heer, haast U mij te helpen. _3Maak hen te schande en bevreesd, die mij naar het leven staan; Dat zij zich afwenden, beschaamd, die mij zo slecht gezind zijn; _4Drijf in verwarring hen terug, die honend roepen: ‘Goed zo!’5Laat jubelen van blijdschap die U zoeken, ° en steeds getuigen: ‘Groot is God!’, die uitzien naar uw heil. _6Ellendig ben ik en armoedig: God, kom mij snel te hulp. Mijn helper en bevrijder zijt Gij toch; ach, Heer, blijf dan niet talmen. _
 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Psalm 85 (84)

Ons heil is nabijToen onze Verlosser naar de aarde is afgedaald, heeft God zijn land begenadigd (Origenes).
2Heer, Gij hebt uw land begenadigd, het lot van Jakob ten goede gekeerd.3Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk en al hun zonden bedekt.4Gij hebt uw gramschap teruggehouden, de gloed van uw toorn gedoofd. _5Doe ons herleven, God, onze redder, en leg uw wrevel jegens ons af.6Zoudt Gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn, strekt Gij uw gramschap uit over geslachten?7Zult Ge niet eerder ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in U verblijdt?8Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil. _9Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening. Een woord voor zijn volk, voor al wie Hem dient, voor elk die zijn hart voor Hem opent.10Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen.11Genade en waarheid ontmoeten elkander, de vrede omhelst de gerechtigheid.12Waarheid ontspruit uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. _13Dan schenkt de Heer ons zijn zegen en draagt ons land rijke vrucht;14Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. _
 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Psalm 86 (85)

Gebed van een arme in tegenspoedGezegend is God die ons troost in al onze tegenspoed (2 Kor. 1, 3.4).
1Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren, ik ben ongelukkig en arm.2Bescherm mij, want U ben ik toegewijd, draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U. _3Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij, voortdurend roep ik tot U.4Verblijd het hart van uw dienaar, Heer, ik richt mij tot U vol vertrouwen.5Gij zijt immers goed en genadig, Heer, barmhartig voor elk die U aanroept. _6Luister dan, Heer, naar mijn bidden, geef acht op mijn smekende stem.7In tijden van onheil roep ik tot U, ik weet dat Gij mij verhoort. _8Geen godheid, o Heer, is aan U gelijk, geen werk is zo groot als het uwe.9Eens komen de volken, uw schepselen, weer om U te aanbidden, uw Naam te loven.10Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping, Gij zijt de enige God. _11Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen, vervul mijn hart met ontzag voor uw Naam.12Dan zal ik van harte U danken, mijn God, uw Naam in eeuwigheid loven.13Want groot was uw medelijden voor mij, Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. _14Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, ° een vechtersbende staat mij naar het leven, zij hebben U niet voor ogen.15Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar.16Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp de zoon van uw dienstmaagd,17geef mij een bewijs van uw gunst. _ Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat Gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. _
 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant: God, sta mij bij met uw Naam, bevrijd mij door uw kracht.

Korte schriftlezing en vers

Jes. 25, 8
De Heer vernietigt de dood voor altijd. Hij veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: de Heer heeft het gezegd.

Tot U die ons bidden aanhoort.
Tot U, Heer, komt ieder mens.

Afsluitend gebed

Laat ons bidden.
God, Gij hebt uw eniggeboren Zoon, na zijn overwinning op de dood, uw koninkrijk doen binnengaan. Laat uw dienaren (N. en N.) delen in zijn overwinning en voor eeuwig U aanschouwen, hun Schepper en Verlosser. Door Christus onze Heer.
Amen.

Loven wij de Heer.
Wij danken God.