Getijden voor de overledenen
Voor meerdere overledenen

Avondgebed

Openingsvers

God, kom mij te hulp.Heer, haast u mij te helpen.Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.Zoals het was in het begin en nu en altijden in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Hymne

O Koning in uw majesteit,
Christus, des Vaders heerlijkheid,
die ons herstelt in glans en eer
en breekt de macht des doods, o Heer.
Gij neemt ons aller zwakheid aan
om zo het strijdperk in te gaan;
de dood, ons door de slang gebracht,
vertrapt Gij stervend door uw kracht.
Gij zijt verrezen uit het graf;
en ons, bevrijd van schuld en straf,
wekt Gij tot leven zonder eind
wanneer Gij stralende verschijnt.
Zie in genade naar ons om,
en keert Gij weer als bruidegom,
laat ons dan staan in bruiloftskleed,
de lampen brandend en gereed.
O milde Rechter die ons richt,
leid ons naar ’t land van vrede en licht,
waar ons de rust is toebereid
in ’t hart van de Drievuldigheid.
Roept Gij de uwen tot U, Heer,
dan brengen zij U eeuwig eer,
als zij, verlost van alle pijn,
in ’t hemelrijk Gods kinderen zijn.

Psalmodie

Ant 1: De Heer bewaart u voor onheil; uw leven houdt Hij in stand.

Psalm 121 (120)

God, de beschermer van zijn volkZij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen (Apok 7, 16).
1Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen: vanwaar kan ik hulp verwachten?2Mijn hulp zal komen van God de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. _3Hij zorgt dat uw voet niet struikelt, Hij slaapt niet, die waakt over u.4Hij sluimert niet en Hij slaapt niet, die over Israël waakt. _5De Heer is het die u behoedt, Hij staat als een wacht aan uw zijde.6Bij dag zal de zon u niet deren, bij nacht doet de maan u geen kwaad;7De Heer bewaart u voor onheil, uw leven houdt Hij in stand.8De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan op deze dag en altijd. _
 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant 1: De Heer bewaart u voor onheil; uw leven houdt Hij in stand.
Ant 2: Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?

Psalm 130 (129)

Berouw en godsvertrouwenHij zal zijn volk redden uit hun zonden (Mt. 1, 21).
1Uit de diepte roep ik, Heer,2luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. _3Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?4Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U.5Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik.6Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. _ Meer dan wachters naar de ochtend7hunkert Israël naar Hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.8Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. _
 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant 2: Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
Ant 3: Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Lofzang Fil. 2, 6-11

Christus, de dienaar van God
6Hij die bestond in goddelijke majesteit ° heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.7Hij heeft zichzelf ontledigd ° en het bestaan van een slaaf op zich genomen; Hij is aan de mensen gelijk geworden.8En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd ° door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. _9Daarom heeft God Hem hoog verheven ° en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.10Opdat bij het noemen van zijn Naam ° zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde.11Opdat iedere tong zou belijden, ° tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer. _
 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant 3: Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Korte schriftlezing met Responsorium

1 Kor. 15, 55-57
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer.

In uw barmhartigheid, Heer, ° geef hun de eeuwige rust.
In uw barmhartigheid, Heer, ° geef hun de eeuwige rust.
Gij die zult komen oordelen de levenden en de doden.
Geef hun de eeuwige rust.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
In uw barmhartigheid, Heer, ° geef hun de eeuwige rust.

Lofzang uit het Evangelie

Ant: Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen en wie tot Mij komt, zal Ik niet buitenwerpen.
Ant: Hij die gekruisigd was, is van de doden verrezen en heeft ons verlost, alleluia!

Lc. 1, 46-55

Verrukt is mijn geest om God
46Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,47verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.48Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.49Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!50Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent. _51Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;52Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;53Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. _54Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;55Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. _
 Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant: Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen en wie tot Mij komt, zal Ik niet buitenwerpen.
Ant: Hij die gekruisigd was, is van de doden verrezen en heeft ons verlost, alleluia!

Smeekbeden

Laat ons bidden tot Hem die ons in de heerlijkheid bij de Vader is voorgegaan:
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Zoon van de levende God, uw vriend Lazarus hebt Gij uit de dood teruggeroepen; ° wek de doden op tot eeuwig leven, want Gij hebt hen vrijgekocht met uw bloed.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Heer Jezus, troost van de bedroefden, Gij hebt de tranen gedroogd van hen die treurden om hun doden; ° schenk troost aan allen die in rouw zijn.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Christus, onze Redder, vernietig in ons de macht van het kwaad; ° en al verdienen wij de dood, wees Gij ons eeuwig leven.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Heer Jezus, onze Verlosser, laat ons niet leven als mensen die geen hoop meer hebben; ° maar open onze ogen voor het geluk dat Gij ons hebt bereid.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Christus, licht van de wereld, de ogen van de blinde hebt Gij geopend; ° toon uw gelaat aan de overledenen, die nog dwalen in de duisternis.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Heer, Gij laat toe dat onze aardse woning niet blijvend is; ° maak in uw rijk voor ons een huis gereed, dat niet door mensenhanden is gemaakt.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.

Het Gebed des Heren

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Afsluitend gebed

God, Gij hebt uw eniggeboren Zoon, na zijn overwinning op de dood, uw koninkrijk doen binnengaan. Laat uw dienaren (N. en N.) delen in zijn overwinning en voor eeuwig U aanschouwen, hun Schepper en Verlosser. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Een priester of diaken kan i.p.v. de volgende zegenbede de zegen geven zoals aan het einde van de H. Mis.
De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.