Getijden voor de overledenen
Voor één man

Middaggebed

Openingsvers

God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Hymne

Johannes geeft Gij bij uw dood
de Maagd tot moeder die hem troost.
Geef dat zij ook bij ons mag zijn
in onze laatste nood en pijn.
O Heer, maak Gij ons sterven goed,
geef dat ter wille van uw bloed
de droefheid om de harde dood
verkeert in vreugde levensgroot.
O Heer, zie deze mens toch aan
die nu van ons is heengegaan,
dan brengt hij eeuwig U de eer
en kent geen dood en tranen meer.

Psalmodie

Ant: God, sta mij bij met uw Naam, bevrijd mij door uw kracht.

Psalm 70 (69)

Bede om hulp Heer, red ons, wij vergaan (Mt. 8, 25).
2 Mijn God, kom mij te hulp,   Heer, haast U mij te helpen.  _ 3 Maak hen te schande en bevreesd,   die mij naar het leven staan;   Dat zij zich afwenden, beschaamd,   die mij zo slecht gezind zijn;  _ 4 Drijf in verwarring hen terug,   die honend roepen: ‘Goed zo!’ 5 Laat jubelen van blijdschap die U zoeken,  °   en steeds getuigen: ‘Groot is God!’,   die uitzien naar uw heil.  _ 6 Ellendig ben ik en armoedig:   God, kom mij snel te hulp.   Mijn helper en bevrijder zijt Gij toch;   ach, Heer, blijf dan niet talmen.  _
  Eer aan de Vader en de Zoon   en de heilige Geest.   Zoals het was in het begin en nu en altijd   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Psalm 85 (84)

Ons heil is nabij Toen onze Verlosser naar de aarde is afgedaald, heeft God zijn land begenadigd (Origenes).
2 Heer, Gij hebt uw land begenadigd,   het lot van Jakob ten goede gekeerd. 3 Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk   en al hun zonden bedekt. 4 Gij hebt uw gramschap teruggehouden,   de gloed van uw toorn gedoofd.  _ 5 Doe ons herleven, God, onze redder,   en leg uw wrevel jegens ons af. 6 Zoudt Gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn,   strekt Gij uw gramschap uit over geslachten? 7 Zult Ge niet eerder ons leven vernieuwen,   zodat uw volk zich in U verblijdt? 8 Toon ons, Heer, uw barmhartigheid   en schenk ons uw heil.  _ 9 Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,   voorzeker een woord van verzoening.   Een woord voor zijn volk, voor al wie Hem dient,   voor elk die zijn hart voor Hem opent. 10 Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,   zijn glorie komt weer bij ons wonen. 11 Genade en waarheid ontmoeten elkander,   de vrede omhelst de gerechtigheid. 12 Waarheid ontspruit uit de aarde,   gerechtigheid ziet uit de hemel neer.  _ 13 Dan schenkt de Heer ons zijn zegen   en draagt ons land rijke vrucht; 14 Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan   en voorspoed zijn schreden volgen.  _
  Eer aan de Vader en de Zoon   en de heilige Geest.   Zoals het was in het begin en nu en altijd   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Psalm 86 (85)

Gebed van een arme in tegenspoed Gezegend is God die ons troost in al onze tegenspoed (2 Kor. 1, 3.4).
1 Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren,   ik ben ongelukkig en arm. 2 Bescherm mij, want U ben ik toegewijd,   draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op U.  _ 3 Mijn God zijt Gij toch, heb erbarmen met mij,   voortdurend roep ik tot U. 4 Verblijd het hart van uw dienaar, Heer,   ik richt mij tot U vol vertrouwen. 5 Gij zijt immers goed en genadig, Heer,   barmhartig voor elk die U aanroept.  _ 6 Luister dan, Heer, naar mijn bidden,   geef acht op mijn smekende stem. 7 In tijden van onheil roep ik tot U,   ik weet dat Gij mij verhoort.  _ 8 Geen godheid, o Heer, is aan U gelijk,   geen werk is zo groot als het uwe. 9 Eens komen de volken, uw schepselen, weer   om U te aanbidden, uw Naam te loven. 10 Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping,   Gij zijt de enige God.  _ 11 Leer mij dus uw weg, om die trouw te volgen,   vervul mijn hart met ontzag voor uw Naam. 12 Dan zal ik van harte U danken, mijn God,   uw Naam in eeuwigheid loven. 13 Want groot was uw medelijden voor mij,   Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.  _ 14 Mijn God, overmoedigen vallen mij aan,  °   een vechtersbende staat mij naar het leven,   zij hebben U niet voor ogen. 15 Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed,   geduldig, mild en betrouwbaar. 16 Let dan op mij, heb erbarmen met mij,   en schenk uw dienaar uw kracht.   Kom toch te hulp de zoon van uw dienstmaagd, 17 geef mij een bewijs van uw gunst.  _   Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien,   dat Gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.  _
  Eer aan de Vader en de Zoon   en de heilige Geest.   Zoals het was in het begin en nu en altijd   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant: God, sta mij bij met uw Naam, bevrijd mij door uw kracht.

Korte schriftlezing en vers

Jes. 25, 8
De Heer vernietigt de dood voor altijd. Hij veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: de Heer heeft het gezegd.

Tot U die ons bidden aanhoort.
Tot U, Heer, komt ieder mens.

Afsluitend gebed

Laat ons bidden.
Heer, verhoor in uw goedheid ons gebed: vermeerder ons geloof in uw Zoon die van de doden is opgestaan en versterk ook onze hoop op de verrijzenis van uw dienaar N. Door Christus onze Heer.
Amen.

Loven wij de Heer.
Wij danken God.