Getijden voor de overledenen
Voor één man

Avondgebed

Openingsvers

God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Hymne

O Koning in uw majesteit,
Christus, des Vaders heerlijkheid,
die ons herstelt in glans en eer
en breekt de macht des doods, o Heer.
Gij neemt ons aller zwakheid aan
om zo het strijdperk in te gaan;
de dood, ons door de slang gebracht,
vertrapt Gij stervend door uw kracht.
Gij zijt verrezen uit het graf;
en ons, bevrijd van schuld en straf,
wekt Gij tot leven zonder eind
wanneer Gij stralende verschijnt.
Zie in genade naar ons om,
en keert Gij weer als bruidegom,
laat ons dan staan in bruiloftskleed,
de lampen brandend en gereed.
O milde Rechter die ons richt,
leid ons naar ’t land van vred e en licht,
waar ons de rust is toebereid
in ’t hart van de Drievuldigheid.
Roept Gij uw dienstknecht tot U, Heer,
dan brengt hij eeuwig U de eer,
als hij, verlost van alle pijn,
in ’t hemelrijk Gods kind mag zijn.

Psalmodie

Ant 1: De Heer bewaart u voor onheil; uw leven houdt Hij in stand.

Psalm 121 (120)

God, de beschermer van zijn volk Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen (Apok 7, 16).
1 Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:   vanwaar kan ik hulp verwachten? 2 Mijn hulp zal komen van God de Heer,   die hemel en aarde gemaakt heeft.  _ 3 Hij zorgt dat uw voet niet struikelt,   Hij slaapt niet, die waakt over u. 4 Hij sluimert niet en Hij slaapt niet,   die over Israël waakt.  _ 5 De Heer is het die u behoedt,   Hij staat als een wacht aan uw zijde. 6 Bij dag zal de zon u niet deren,   bij nacht doet de maan u geen kwaad; 7 De Heer bewaart u voor onheil,   uw leven houdt Hij in stand. 8 De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan   op deze dag en altijd.  _
  Eer aan de Vader en de Zoon   en de heilige Geest.   Zoals het was in het begin en nu en altijd   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant 1: De Heer bewaart u voor onheil; uw leven houdt Hij in stand.
Ant 2: Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?

Psalm 130 (129)

Berouw en godsvertrouwen Hij zal zijn volk redden uit hun zonden (Mt. 1, 21).
1 Uit de diepte roep ik, Heer, 2 luister naar mijn stem.   Wil aandachtig horen   naar mijn smeekgebed.  _ 3 Als Gij zonden blijft gedenken,   Heer, wie houdt dan stand? 4 Maar bij U vind ik vergeving,   daarom zoekt mijn hart naar U. 5 Op de Heer stel ik mijn hoop,   op zijn woord vertrouw ik. 6 Gretig zie ik naar Hem uit,   meer dan wachters naar de ochtend.  _   Meer dan wachters naar de ochtend 7 hunkert Israël naar Hem.   Want de Heer is steeds barmhartig,   zijn genade onbeperkt. 8 Hij zal Israël verlossen   van zijn ongerechtigheid.  _
  Eer aan de Vader en de Zoon   en de heilige Geest.   Zoals het was in het begin en nu en altijd   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant 2: Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
Ant 3: Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Lofzang Fil. 2, 6-11

Christus, de dienaar van God
6 Hij die bestond in goddelijke majesteit  °   heeft zich niet willen vastklampen   aan de gelijkheid met God. 7 Hij heeft zichzelf ontledigd  °   en het bestaan van een slaaf op zich genomen;   Hij is aan de mensen gelijk geworden. 8 En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd  °   door gehoorzaam te worden tot de dood,   tot de dood aan het kruis.  _ 9 Daarom heeft God Hem hoog verheven  °   en Hem de Naam verleend   die boven alle namen is. 10 Opdat bij het noemen van zijn Naam  °   zich iedere knie zou buigen   in de hemel, op aarde en onder de aarde. 11 Opdat iedere tong zou belijden,  °   tot eer van God de Vader:   Jezus Christus is de Heer.  _
  Eer aan de Vader en de Zoon   en de heilige Geest.   Zoals het was in het begin en nu en altijd   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant 3: Zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Korte schriftlezing met Responsorium

1 Kor. 15, 55-57
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer.

In uw barmhartigheid, Heer,  ° geef hem de eeuwige rust.
In uw barmhartigheid, Heer,  ° geef hem de eeuwige rust.
Gij die zult komen oordelen de levenden en de doden.
Geef hem de eeuwige rust.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
In uw barmhartigheid, Heer,  ° geef hem de eeuwige rust.

Lofzang uit het Evangelie

Ant: Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen en wie tot Mij komt, zal Ik niet buitenwerpen.
Ant: Hij die gekruisigd was, is van de doden verrezen en heeft ons verlost, alleluia!

Lc. 1, 46-55

Verrukt is mijn geest om God
46 Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 47 verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 48 Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:   van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 49 Wonderbaar is het wat Hij mij deed,   de Machtige, groot is zijn Naam! 50 Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen   voor ieder die Hem erkent.  _ 51 Hij doet zich gelden met krachtige arm,   vermetelen drijft Hij uiteen; 52 Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,   eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 53 Behoeftigen schenkt Hij overvloed,   maar rijken gaan heen met ledige handen.  _ 54 Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,   zijn milde erbarming indachtig; 55 Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,   voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.  _
  Eer aan de Vader en de Zoon   en de heilige Geest.   Zoals het was in het begin en nu en altijd   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant: Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen en wie tot Mij komt, zal Ik niet buitenwerpen.
Ant: Hij die gekruisigd was, is van de doden verrezen en heeft ons verlost, alleluia!

Smeekbeden

Laat ons bidden tot Hem die ons in de heerlijkheid bij de Vader is voorgegaan:
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Zoon van de levende God, uw vriend Lazarus hebt Gij uit de dood teruggeroepen;  ° wek de doden op tot eeuwig leven, want Gij hebt hen vrijgekocht met uw bloed.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Heer Jezus, troost van de bedroefden, Gij hebt de tranen gedroogd van hen die treurden om hun doden;  ° schenk troost aan allen die in rouw zijn.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Christus, onze Redder, vernietig in ons de macht van het kwaad;  ° en al verdienen wij de dood, wees Gij ons eeuwig leven.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Heer Jezus, onze Verlosser, laat ons niet leven als mensen die geen hoop meer hebben;  ° maar open onze ogen voor het geluk dat Gij ons hebt bereid.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Christus, licht van de wereld, de ogen van de blinde hebt Gij geopend;  ° toon uw gelaat aan de overledenen, die nog dwalen in de duisternis.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.
Heer, Gij laat toe dat onze aardse woning niet blijvend is;  ° maak in uw rijk voor ons een huis gereed, dat niet door mensenhanden is gemaakt.
Heer, ons leven en onze verrijzenis.

Het Gebed des Heren

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Afsluitend gebed