Ondersteun de priesteropleiding!

 

 steun ons


TiltenbergNET

Getijdengebed login

Getijdengebed


Zoeken

 

 

 

 

 


find us on facebook

Willibrord header2

Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden?

 

Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe priesters en diakens financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed worden gebruikt. Bij voorbaat hartelijk dank! U kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464. Vergeet daarbij niet te vermelden t.n.v. "Het Grootseminarie te Vogelenzang". Voor meer informatie kunt u kiezen uit onderstaande rubrieken:

Waarom geld schenken aan de Tiltenberg?
Schenken met belastingvoordeel:
Schenken per machtiging:
Nalatenschappen:
Schenken vanuit het buitenland / Donating from abroad:

Informatie voor de notaris:

 

Waarom geld schenken aan de Tiltenberg?

Toekomst van de kerk:

Zonder priesters, diakens en lekengelovigen die goed gevormd zijn in de katholieke Traditie kan de kerk gewoonweg niet. Zij zijn degenen die in de kracht van hun wijding en / of zending in de kerk met hart en ziel het evangelie zullen verkondigen zodat de mensen zich laten inspireren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maatschappij.

Kosten van de diverse opleidingen:

De kosten van de diverse opleidingen zijn aanzienlijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van de studiebeurzen voor de priesterstudenten, het onderhoud aan de gebouwen, het docentencorps, het huishoudelijke en technische personeel.

Geen overheidssteun:

Onze opleidingen ontvangen op geen enkele wijze overheidssteun en de studenten kunnen geen beroep doen op de bestaande regelingen voor studiefinanciering, omdat de Kerk en niet de staat het studie- en vormingscurriculum volledig vormgeeft. Voor een belangrijk deel is de Tiltenberg dus aangewezen op schenkingen.

---

Hieronder krijgt u verdere informatie over hoe u ons kunt steunen. Leest u alles op uw gemak door. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0252 - 345 345.

 

Schenken met belastingvoordeel:

De Tiltenberg & de ANBI-status:
De officiële rechtspersoon van De Tiltenberg, Het Grootseminarie van het RK bisdom van Haarlem-Amsterdam, beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat Het Grootseminarie een door de belastingdienst erkend goed doel is. Mocht u de ANBI status van Het Grootseminarie bij de belastingdienst willen natrekken, let u dan op het volgende. Het Grootseminarie heeft geen eigen vermelding bij de belastingdienst, maar valt onder de groepsbeschikking van de Nederlandse kerkprovincie. Deze vindt u met behulp van het ANBI zoekprogramma van de belastingdienst met de volgende zoekterm: 'Groepsbeschikking kerkprovincie'.
Het fiscaal of RSIN nummer dat hierbij hoort is 0026 09 411.

Voor verdere details en voorwaarden kunt u kijken op de site van de belastingdienst.

 

Reguliere schenkingen:
Alle giften aan De Tiltenberg zijn door de ANBI status aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fiscale voordeel hangt af van het belastingpercentage dat over de top van uw inkomen moet worden afgedragen. Afhankelijk van uw inkomen kan de besparing oplopen tot 52%.

Bij een bruto inkomen van bijvoorbeeld € 30.000 is het drempelbedrag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

 

Periodieke schenkingen: maximaal profiteren van aftrekbaarheid
Bij periodieke schenkingen gelden niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schenkingen. Periodieke schenkingen zijn dus volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Periodieke schenkingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- een vast bedrag per jaar
- een termijn van ten minste vijf jaar
- administratieve vastlegging
 

Nota Bene
In het verleden moesten periodieke schenkingen, ook wel lijfrente schenkingen genoemd, bij de notaris worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving hieromtrent gewijzigd. Notariële vastlegging is niet meer noodzakelijk. Vanwege de kosten die bij notaris moesten worden gemaakt, stelden we als voorwaarde een minimum bedrag van € 150 per jaar. Nu deze voorwaarde is komen te vervallen, zouden wij vanwege de administratieve lasten een minimum schenking van € 100,- per jaar op prijs stellen.


Rekenvoorbeeld
Hieronder ziet u een voorbeeld voor iemand die 42% belasting betaalt over zijn inkomen.

U geeft aan de Tiltenberg: U krijgt terug van de fiscus: U betaalt dus uiteindelijk:
100 euro per jaar 42 euro per jaar 58 euro per jaar

 

Dit is een algemeen voorbeeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belastingadviseur.


Mocht u periodiek willen schenken aan De Tiltenberg, dan kunt u hier het formulier 'overeenkomst periodieke schenking' downloaden. Vul het formulier volledig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij ondertekenen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen administratie en sturen het ondertekende origineel naar u terug.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust even contact met ons op. De heer P. Klaver, verantwoordelijke voor de fondswerving op De Tiltenberg, staat u graag te woord. Hij is bereikbaar via telnr. 0252-345 312 of per e-mail via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Schenken per machtiging:

Misschien is het afgeven van een machtiging iets voor u. Er wordt dan periodiek een bedrag van uw rekening afgeschreven ten gunste van de priesteropleiding. Het hiervoor benodigde formulier 'doorlopende SEPA machtiging' kunt u hier downloaden.

Nalatenschappen:

De Tiltenberg in uw testament opnemen:

Om ons opleidingsinstituut te steunen is het ook mogelijk de Tiltenberg op te nemen in uw testament. Om een testament op te maken moet u altijd bij de notaris langs om dit officieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo'n persoonlijk testament in overweging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te overlijden. Bovendien kan het voor u een hele geruststelling zijn als het testament eenmaal in orde is gemaakt.

 

Legaten en Erfstellingen:

De notaris zal u uitleggen dat u op 2 verschillende manieren De Tiltenberg kan gedenken in uw testament; met een legaat of een erfstelling.

Wat is een legaat?

Als u een vast bedrag opneemt in Uw testament voor De Tiltenberg, dan noemt men dit een legaat. Het is ook mogelijk om goederen zoals uw huis of inboedel als legaat aan te wijzen.

Wat is een erfstelling?

U kunt De Tiltenberg tevens benoemen als erfgenaam in uw testament. U laat dan een percentage van uw totale vermogen na aan De Tiltenberg. Denkt u er over na om De Tiltenberg op te nemen in Uw testament of heeft u nog verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij geven u graag antwoord op al uw vragen. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op telnr. 0252 - 345 345

 

Uw erfenis & successierechten:

Successierecht is de belasting die verschuldigd is over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Met andere woorden, mensen die een erfenis ontvangen, moeten daarvan een deel aan belasting (successierechten) betalen. Het bedrag aan successierechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uitgekeerd. Kerkelijke instellingen zoals het Grootseminarie zijn echter vrijgesteld van het betalen van successierechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis die bestemd is voor de Tiltenberg naar de belasting.

Schenken vanuit het buitenland / Donating from abroad:

Om geld over te maken vanuit een ander land dan Nederland heeft u de volgende bankcode nodig:

BIC: INGBNL2A

To transfer money from outside the Netherlands you will need the following banking code:

BIC: INGBNL2A

 

Informatie voor de notaris:

Het Grootseminarie is een publieke kerkelijke rechtspersoon en rechtsopvolger van de publieke kerkelijke rechtspersonen Het Seminarie, te Warmond en de R.K. Stichting Het Willibrordhuis convict van het bisdom Haarlem, te Amsterdam. Als zodanig is het Grootseminarie een zelfstandig onderdeel van het Room Katholiek Kerkgenootschap en bezit krachtens art. 2 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.

De naam van de rechtspersoon is: Het Grootseminarie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en zij is gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen